Jesteś tutaj: Start / Pracodawcy

Pracodawcy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 poz. 996 z późn.zm.) o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika mogą ubiegać się pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1)    pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i  ich wynagradzania;
2)    młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie:
-    dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
-    dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
-    umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, aneksy do umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, jeżeli zostały wprowadzone,
-    świadectwa pracy młodocianego pracownika - jeżeli zostało wystawione,
-    dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,
-    w przypadku zmiany pracodawcy - świadectwa pracy młodocianego pracownika, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę,
-    w przypadku gdy wnioskodawcą jest spółka - dokumentów potwierdzających upoważnienie do występowania w imieniu spółki osoby podpisującej wniosek - odpis KRS, umowę spółki.


Zgodnie z art. 76 a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez:
-    notariusza, albo
-    występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego: adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym,
-    organ, który wydał dokument urzędowy.

W związku z art. 122 ustawy Prawo oświatowe zostało zapisane że, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest pomocą de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy dc niinimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy dc niinimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) do wniosku, należy dołączyć dokumenty wymagane przy ubieganiu się o taką pomoc, to jest:
1.    wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2.    informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;


Podstawa Prawna:

  1. art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r. poz. 996 z późn. zmian.).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2017 r. poz. 1644).
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2017 r. poz. 1641).
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
  5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2016, poz. 1808 ze zm.).
  6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
  7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis  w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. 2015r., poz. 1983).Załączniki do pobrania:
1.   wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
2.    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc dc minimis wraz z załącznikiem do formularza
3.    Oświadczenie

 

wniosek, formularz, oświadczenie

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Wilkowice