Jesteś tutaj: Start / O nas informacje

O nas informacje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach jest jednostką organizacyjną działająca na podstawie:

 1. Uchwały Nr XIV124/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach.
 2. Uchwały Nr XIV/125/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie nadania statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach.
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami).
 4. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.(tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

Przedmiotem działalności Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach jest obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy WilkowiceZespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach obsługuje następujące placówki oświatowe:

PRZEDSZKOLA

 • Publiczne Przedszkole w Bystrej ul. Przedszkolna 3.
 • Publiczne Przedszkole w Wilkowicach ul. Strażacka 13

ZESPOŁY SZKOLNO- PRZEDSZKOLNE

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej ul. Szkolna 1

SZKOŁY PODSTAWOWE

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej ul. Klimczoka 68.
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach ul. Kościelna 10.
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.  Juliana Fałata z Oddziałami Sportowymi w Bystrej ul. Szczyrkowska 2.
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi z Oddziałami Sportowymi w Wilkowicach ul. Szkolna 8

 

DO ZADAŃ ZESPOŁU W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY:

 1. Prowadzenie spraw finansowych związanych z funkcjonowaniem gminnej oświaty w zakresie:
  1. Obsługa finansowo-księgowa placówek oświatowych organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników tych placówek, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac, realizacja zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia pracowników i placówek oświatowych oraz należności podatkowych,
  2. Wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz obowiązku sporządzania wymaganych sprawozdań dotyczących realizacji zadań rzeczowych własnych i poszczególnych placówek, a także sprawozdań dotyczących zatrudnienia, osobowego funduszu płac, obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatków, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych sprawozdań przewidzianych prawem,
  3. Obsługa spraw administracyjno-gospodarczych placówek dla zapewnienia odpowiednich warunków działania szkół i przedszkoli, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania,
  4. Współpraca w przygotowaniu dokumentacji remontów obiektów szkolnych i przedszkolnych, oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
  5. Nadzór nad inwentaryzacją składników majątkowych stanowiących mienie szkół i przedszkoli,
  6. Nnadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w placówkach objętych obsługą Zespołu,
  7. Archiwizowanie dokumentacji,
  8. Opracowywanie przy współpracy z Dyrektorami placówek, projektów zadań rzeczowych oraz planów dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych w zakresie dotyczącym oświaty i wychowania, dla obsługiwanych placówek a także nadzór nad prawidłowym wykonaniem zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie realizacji budżetu Gminy w części dotyczącej finansowania gimnazjów szkół i przedszkoli,
  9. Współpraca z Dyrektorami gimnazjów, szkół i przedszkoli w zakresie wykonania zadań merytorycznych Zespołu,
  10. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  11. Realizacja zadań związanych z dowozem uczniów do szkół,
  12. Obsługa finansowo-księgowa opłaty stałej w przedszkolach,
  13. Obsługa finansowo- księgowa opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych,
  14. Prowadzenie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników podległych placówek oświatowych i Zespołu.
 2. Prowadzenie spraw organizacyjno-kadrowych w zakresie:
  1. Realizacja zadań związanych z ustalaniem planu sieci szkół, zakładanie, prowadzenie, przekształcanie, likwidacja,
  2. Współudział w opracowywaniu projektów organizacyjnych placówek oświatowych,
  3. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z:
   • przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,
   • prowadzeniem spraw kadrowych dyrektorów podległych placówek oświatowych,
   • awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego,
   • zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka,
   • spraw związanych z przyznawaniem stypendiów socjalnych dla uczniów pozostających w trudnych warunkach materialnych,
   • spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych,
   • kontrola realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat
 3. Współpraca z organami nadzoru pedagogicznego i instytucjami działającymi na rzecz szkół i placówek oświatowych,
 4. Koordynowanie działań na terenie gminy w zakresie oświaty.

 

Uchwała Nr XXXIX/316/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/230/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

Uchwała Nr XXVIII/230/2016 Rady Gminy Wilkowicach z dn. 26 października 2016 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

Uchwała Nr XXVIII/229/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

 Uchwała Nr XIV/125/2007  Rady Gminy Wilkowice z dnia 10.12.2007 w sp. nadania statutu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

Uchwała Nr XXX/310/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.04.2009 w sp. zmiany Uchwały Nr XIV/125/2007 Rady Gminy Wilkowice z dn. 10.12.2007 w sp. nadania statutu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach