REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oraz do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Wójt Gminy Wilkowice podaje do publicznej wiadomości:

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego na rok szkolny 2019/2020

wnioski do pobrania dla publicznych przedszkoli

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego w roku szkolnym 2019/2020

Zał. Nr 1 – oświadczenie o wielodzietności

Zał. Nr 2 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Zał. Nr 3 – oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej

Zał. Nr 4 – oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do danego przedszkola

Zał. Nr 5 – oświadczenie o dochodach

 

 Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

wnioski do pobrania dla pierwszych klas szkół podstawowych

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 - dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny2019/2020

 

  1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 określony został:

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określone zostały:

3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  na rok szkolny 2019/2020 do:

  • klasy szóstej sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi, Wilkowice ul. Szkolna 8
  • klasy siódmej sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z oddziałami Sportowymi, Bystra ul. Szczyrkowska 2

określone zostały w:

Do klasy szóstej sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi, Wilkowice ul. Szkolna 8 oraz do klasy siódmej sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi, Bystra ul. Szczyrkowska 2 przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają wymogi określone w art. 137 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe tj:

1)  posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2)  posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;

3)  uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymienione warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy (art. 137 ust. 2-3 ustawy - Prawo oświatowe).

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego będzie można uzyskać w każdym przedszkolu, szkole podstawowej, prowadzonym przez Gminę Wilkowice.