Uchwały 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu – Szkolno Przedszklnego w Mesznej do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli realizujących indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wuchowwawcze z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XXVII/274/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 5 lutego 2009 r. – regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat oraz dodatku za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilkowice.

Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela

Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/65/25015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach w związku z realizacją „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminy Wilkowice”

Uchwła Nr VI/51/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilkowice

Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/271/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wilkowice w latach szkolnych 2017/2018 do 2020/2021

Uchwa Nr V/38/2019 Rady Gminy Wilkowice w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2019 opłat za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Uchwały Nr XLIII/357/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Wilkowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania

Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/374/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania