Uchwały 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola w Wilkowicach do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli realizujących indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dzieckiem upośledzonym w stopniu głębokim, wyższej od ustalonej w przepisach na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Uchwała nr XLVII/395/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr VIII/65/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach w związku z realizacją „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wilkowice”

Uchwała Nr XLVI/387/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/271/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wilkowice w latach szkolnych 2017/2018 do 2020/2021.

Uchwała Nr XLVI/386/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 maja 2015 roku, w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, a także odpowiednio w ich zespołach prowadzonych przez Gminę Wilkowice oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.

Uchwała Nr XLV/382/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice

Uchwała Nr XLIV/374/2018 Rady Gminy Wilkowice z dn. 31stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych powadzonych przez Gminę Wilkowice oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała Nr XLIV/373/2018 Rady Gminy Wilkowice z dn. 31 stycznia 2018 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2018 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.