Uchwały 2010 - Zespoł Obługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

Zespoł Obługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

Uchwały 2010

Uchwała Nr XL/415/2010 Rady Gminy Wilkowice z dn.31 marca 2010r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2010 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe

 Uchwała Nr XL/416/2010 Rady Gminy Wilkowice z dn.31 marca 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci…

Uchwała Nr XLI/429/2010 Rady Gminy Wilkowice z dn.28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/189/2010 Rady Gminy Wilkowice z dn.30 maja 2010r….

Uchwała Nr XLV/452/2010 Rady Gminy Wilkowice z dn.17 września 2010r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie gminy Wilkowice

Uchwała Nr XLVII/468/2010 Rady Gminy Wilkowice z dn.9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/189/2010 Rady Gminy Wilkowice z dn.30 maja 2010r….

Uchwała Nr I/6/2010 Rady Gminy Wilkowice z dn. 1 grudnia 2010r. w sprawie  sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.